BẢNG GIÁ THAM KHẢO

Từ 4.5 triệu đến 9 triệu Từ 10 triệu đến 19 triệu Từ 20 triệu đến 55 triệu

CIC Match 2 ( máy đặt trong tai)

CIC INTRO ( máy đặt trong tai)

CIC 660P ( máy đặt trong tai)

ITE 660P (máy đặt ở cửa tai)

BTE Volta PT (máy móc sau vành tai)

BTE Volta HP T (máy móc sau vành tai)

BTE Match 3 (máy móc sau vành tai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIC ICON TL 8 ( máy đặt ở cửa tai)

CIC Cheer 20 ( máy đặt trong tai)

CIC Cheer 40 ( máy đặt trong tai)

CIC SDS II ( máy đặt trong tai)

CIC Aries Pro ( máy đặt trong tai)

CIC Sina Hype 4 G4 ( máy đặt trong tai)

ITC Cheer 20 ( máy đặt ở ống tai)

ITC Cheer 60 ( máy đặt ở ống tai)

ITC SDS II ( máy đặt ở ống tai)

ITC Vega Hype 4 G4 ( máy đặt ở ống tai)

ITE ENYA 3 ( máy đặt ở cửa tai)

BTE Cheer 20 ( máy móc sau vành tai)

BTE Journey 40 ( máy móc sau vành tai)

BTE HA HP4 G4 ( máy móc sau vành tai)

IIC ICON TL 12 ( máy đặt trong tai)

CIC Hype 16 ( máy đặt trong tai)

CIC LINX 3D 5 ( máy đặt trong tai)

CIC LINX 3D 7 ( máy đặt trong tai)

CIC LINX 3D 9 ( máy đặt trong tai)

CIC LND 17 ( máy đặt trong tai)

CIC Celebrate 80 ( máy đặt trong tai)

CIC Celebrate 100 ( máy đặt trong tai)

BTE Boost 6 ( máy móc sau vành tai)

BTE Boost 9 ( máy móc sau vành tai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁY TRỢ THÍNH